Puuraaka-aineen saatavuus on turvattu

Valtakunnan metsien 10. inventoinnin (VMI) mukaan Lapin metsät kasvavat 12,6 miljoonaa kuutiota vuodessa, josta 10,9 miljoonaa kuutiota kasvaa metsätalousmetsissä. VMI9. ja 10. välisenä aikana metsien kasvu on lisääntynyt 49 %. Tästä kasvusta yli puolet on nuorissa alle 15 cm rinnankorkeusläpimittaluokan metsissä.

Lapin metsistä on hakattu teollisuuden käyttöön ainespuuta vuosittain keskimäärin 4,1 miljoonaa kuutiometriä vuosina 2002 - 2006. Valtion metsien osuus hakkuista on n. 1,5 miljoonaa kuutiota vuosittain. Tämä on vähemmän kuin alueellisessa metsäohjelmassa maakunnan uudeksi tavoitteeksi asetettu 4,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Metsäntutkimuslaitoksen tekemien viimeisimpien laskelmien suurin kestävä hakkuukertymäarvio on niinkin suuri kuin 6,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Hakkuumahdollisuuksien lisäys kohdistuu lähinnä mäntyyn. Metsähallitus on ilmoittanut, että puuttumatta suojelualueisiin tai Keski-Lapin suojeluvarauksiin, Pohjois-Suomen hakkuutavoitetta voidaan nostaa seuraavan kymmenen vuoden ajaksi 400 000 k-m3/v.

Karapuu-menetelmä lisää biomassan määrää merkittävästi

Kemijärven tehtaalla on menestyksellisesti kokeiltu 1980 ja -90 -luvuilla jatkuvassa tuotannossa karsimattoman rangan eli karapuun käyttöä sellun raaka-aineena. Tuolloin käytössä olleet määrät olivat noin 10 % raaka-ainevirrasta vastaten tämän päivän tuotantotasolla 150 000 kiintokuution vuosittaista puumäärää. Karapuun puusaanto on 70 % (normaali kuitupuu saanto on 90 %).

Nykyisin käytössä oleva "kaksoiskouraharvesteri" on tehostanut korjuuta em. koeajankohtaan nähden. Karapuumenetelmä soveltuu erityisen hyvin nuorten kasvatusmetsien harvennuksiin, hehtaarikohtainen saanto kasvaa ja sitä kautta harvennuskohteiden puukaupallinen kannattavuus paranee. Kun hakkuukertymä on 35 -40 k-m3/ha, on hakkuu taloudellisesti kannattava.

Hyväksytyn Lapin metsäohjelman mukaan vuosina 2006-2010 rästiin jääneitä harvennushakkuita pitää tehdä 50 000 ha. Lisäksi ensi- ja muita harvennuksia tulee tehdä 35 000 ha vuosittain.

Lisätietoa

08.11.2007
Riittääkö Lapissa puuta?
Metla, muistio (DOC)

© Kemijrven massaliike 2008. Last update:
January 02, 2020, 19:33. Powered by CMSimple. Login