Kemijärven sellutehdas ja ympäristö

Kemijärven sellutehdas on ympäristön ja tehtaan päästöjen kannalta ajateltuna yksi uudenaikaisimmista sellutehtaista Suomessa. Viimeisen neljän vuoden aikana on tehtaalle investoitu pelkästään ympäristönsuojelun näkökohdista katsottuna ilma-, vesistö- ja melupäästöjen vähentämiseen 25 miljoonaa euroa.

Puunkäsittelylaitoksella vuonna 2003 käyttöönotettu 3 miljoonaa euroa maksanut sulatuskuljetin parantaa puun kuorintaa ja vähentää kuorimon vesistökuormitusta etenkin talvisin.

Sellutehtaan haisevien rikkiyhdisteiden keräilyjärjestelmän rakentaminen aloitettiin jo 1990-luvun lopulla. Keräilyjärjestelmän viimeisin, 2.2 miljoonaa euroa maksanut osa, otettiin käyttöön lokakuun alussa 2007.

Soodakattilaan rakennettiin uusi sähkösuodatin vuonna 2005 ja kuorikattilaan kesällä 2007. Uudet sähkösuotimet pudottivat kattiloiden hiukkaspäästöt murto-osaan entisestä ja hiukkaspäästöt alittavat reilusti voimassaolevan ympäristöluvan vaatimukset.

Erillisviemäröinnillä on tehtaan jätevedet eriytetty niin, että puhdistamista vaativat jätevedet johdetaan puhdistusprosessiin ja pelkästään jäähdytykseen käytetty vesi johdetaan suoraan pumppaamon kautta Kemijokeen.

Syksyllä 2006 käynnistettiin 12 miljoonaa euroa maksanut aktiivilietelaitos, jolloin tehtaan toiminnan alusta asti - yli 40 vuotta - käytössä ollut 80 hehtaarin jätevesijärvi jäi pois käytöstä. Jätevesijärven vesi, n. 2.4 miljoonaa kuutiota, on suunniteltu puhdistettavan vuosien kuluessa uudella aktiivilietelaitoksella sellutehtaan käydessä.

Aktiivilietelaitoksella syntyvä primääriliete, selkeytysaltaassa laskeutuva puu- ja kuitujäte, kuivataan ja kuljetetaan Veitsiluotoon poltettavaksi leijupetikattilassa. Varsinaisessa aktiivilieteprosessissa syntyvä bioliete sekoitetaan haihduttamolla lipeän joukkoon ja poltetaan soodakattilassa ensimmäisenä StoraEnson tehtaista. Nykyisen jätelain hengen mukaisesti puhdistamoilla syntyvä jäte pitäisi mahdollisuuksien mukaan hyödyntää raaka- ja polttoaineina. Näin tehdään Kemijärven sellutehtaalla.

Kemijärven sellutehtaan vanha kaatopaikka on suljettu ja uusi, EU-direktiivit täyttävä kaatopaikka sai käyttöluvan marraskuun alussa 2007.

Kemijärven sellutehtaalla on voimassaoleva ympäristölupa 31.1.2010 saakka. Viime vuosina tehtyjen ympäristöinvestointien takia ei tehtaalla tarvita uusia ympäristöinvestointeja ainakaan vuosikymmeneen, mikäli sellutehdas jatkaa toimintaansa.

Jos StoraEnso pysyy järjettömässä suunnitelmassaan ja Kemijärven sellutehdas suljetaan, muodostuu pysäytetyn tehtaan ympäristöasioista monenlaisia ongelmia, joiden lopullinen hoitaminen saattaa maksaa miljoonia ellei peräti kymmeniä miljoonia euroja.

Sellutehtaan sulkeminen edellyttää sen vaikutusten laajaa arviointia ja uuden ympäristöluvan hakemista ja myöntämistä. Uudessa ympäristöluvassa on otettava huomioon mm. seuraavia asioita:

- Jätevesijärven veden puhdistaminen ilman käyvää sellutehdasta kestää parhaimmassakin tapauksessa vuosia ja puhdistaminen voidaan tehdä vain lämpimän veden aikaan eli kesäkuukausina. Nykyinen aktiivilieteprosessi ei sellaisenaan sovellu tähän puhdistamiseen vaan on rakennettava kokonaan uusi laitos. Tehtaan suljetulta kaatopaikalta tulee suotovesiä hyvin pitkään ja niiden puhdistamisesta on myös huolehdittava.

- Kemijärven sellutehtaan jätevesijärvi on ollut käytössä yli 40 vuotta. Järven pohjaan on sedimentoitunut tutkimaton määrä erilaisia aineita, joiden ympäristövaikutuksia voidaan vai arvioida. Tehtaan valkaisuprosessissa käytettiin klooria 28 vuotta ja voidaan olettaa, että pohjasedimenteissä on pelättyjä kloorattuja hiilivetyjä, joista voi muodostua vaarallisia supermyrkkyjä. Jätevesijärven pohjan koostumus ja sedimenttien määrä on tutkittava ja pohjasedimentit on poistettava tai peitettävä.

- Tehtaan jätevesien vanhan puhdistusjärjestelmän olennainen osa olivat selkeytysaltaat. Altaiden pohjalta ruopattiin ympäri vuoden laskeutunutta jätettä, mikä ajettiin jätevesijärven eteläisessä päässä olevalle läjitysalueelle. Läjitysalueen jätteen koostumusta ei ole koskaan tutkittu. Ennen alueen lopullista sulkemista tuo tutkimus ja sen seurauksena olevat toimet on tehtävä omistajan toimesta.

- Kemijärven sellutehdas on toiminut tontillaan yli 40 vuotta. Tuon toiminnan aikana on alueen maaperään joutunut suuria määriä hyvinkin haitallisia aineita mm. runsaasti öljyä. Mikäli tehtaan toiminta lopetetaan, on koko tehdasalueen maaperä tutkittava ja alueella on tehtävä tarvittavat maanvaihdot, jotta aluetta voidaan käyttää myös muuhun kuin teolliseen tarkoitukseen.

Massaliikkeen mielestä mitään lopettamiseen tähtääviä ympäristötoimia ei pidä aloittaa ennen uuden ympäristöluvan voimassaoloa. Nykyinen ympäristölupa ei sisällä mitään suunnitelmia sellutehtaan lopettamisen varalta.