Henkilöstöryhmien loppuyhteenveto

Stora Enso perustelee Kemijärven tehtaan sulkemista puupulalla ja sellun ylitarjonnalla

Metla, Rovaniemen toimintayksikkö (Tutkimus käsittelee Lapin läänin metsiä)

Lapin metsistä on hakattu teollisuuden käyttöön ainespuuta vuosittain keskimäärin 4,1 miljoonaa kuutiometriä vuosina 2002 - 2006. Metsäntutkimuslaitoksen tekemien viimeisimpien laskelmien suurin kestävä hakkuukertymäarvio on niinkin suuri kuin 6,4 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Hakkuumahdollisuuksien lisäys kohdistuu lähinnä mäntyyn. Jos kaikki metsänhoitosuositusten mukaiset hakkuut toteutettaisiin, vuosittainen hakkuukertymä voisi olla 30 vuoden ajan 6,7 - 7,6 miljoonaa kuutiometriä.

Lapin metsäkeskuksen ilmoitus hakkuumahdollisuudesta

18.12.2007 Metsäntutkimuslaitos julkisti uusimman Lapin metsien hakkuumahdollisuusarvionsa, jonka mukaan hakkuita voidaan lisätä vuosittain noin 1,4 milj.k-m3:llä.

Metsäteollisuustyöryhmä

Pääministeri Matti Vanhanen on asettanut Metsäteollisuustyöryhmän. Työryhmää johtaa Sitran yliasiamies Esko Aho.
Työryhmältä odotetaan ehdotuksia puunsaannin parantamiseksi lyhyellä aikavälillä. Työryhmän väliraporttia odotetaan helmikuun loppuun mennessä ja loppuraportin on määrä valmistua kesäkuun lopulla.

Sellumarkkinat

Valkaistua markkinasellua tuotetaan 50 miljoonaa tonnia/vuosi. Pitkäkuituisen sellun osuus on 25 miljoonaa tonnia, josta Kemijärven osuus on n. 1 %.
Sellumarkkinat kasvavat vuosittain 4 - 6 kertaa Kemijärven tuotannon verran.
Stora Enso väittää sellusta olevan ylitarjontaa. Kuitenkin metsäyhtiöt suunnittelevat isoja sellutehtaita mm. Venäjälle.

Vaihtoehtoiset tuotantosuunnat

Yksi vaihtoehto on ennakkoluulottomasti hyödyntää uudella tavalla Suomen metsien sisältämää uusiutuvaa biomassaa. Oikealla tavalla tehtynä näin varmistetaan suomalaisten sellutehtaiden kannattavuus tulevaisuudessakin ja tarjotaan mahdollisuus maamme selluteollisuudelle toimia edelleen maailman johtavana massan sekä erityisesti uusien biopohjaisten kemikaalien tuottajana.
Kemijärven sellutehtaan henkilöstön esittämä tuotannon muutos, jossa tuotettaisiin hakkeen esihydrolyysin avulla esimerkiksi liukosellua ja etanolia, olisi edistysaskel, joka tukee kaikkia biopolttoaineiden ja – kemikaalien tuotannon lisäämiseen tähtääviä tavoitteita.
Liukosellu ei kilpaile sellumarkkinoilla Stora Enson muiden tuotteiden kanssa.

Yhteistoimintaneuvotteluissa henkilöstöryhmien esittämien argumenttien perusteella Stora Enson suunnitelma sulkea Kemijärven sellutehdas on perusteeton.

Jo neuvottelujen alussa kävi selväksi, että Stora Enson johto on päättänyt lakkauttaa Kemijärven tehtaan. Yhteistoimintalain mukaan neuvottelut olisi tullut aloittaa niin varhaisessa vaiheessa, että neuvotteluissa olisi voitu aidosti etsiä vaihtoehtoja yrityksen lopettamiselle. Menettelyllä Stora Enso rikkoi yhteistoimintalakia (yhteistoimintalaki 47§ ja 62§).
Stora Enso ei ole ennen neuvottelujen alkua toimittanut luottamusmiehille neuvottelujen kannalta oleellisia tietoja. Kaikkia tarvittavia tietoja ei ole saatu edes neuvottelujen kuluessa. Näin vakavassa neuvottelutilanteessa tietojen laajuudelle ja syvyydelle on asetettu erityisvaatimukset.
Menettelyllään Stora Enso syyllistyy yhteistoimintalain mukaisen yhteistoimintavelvoitteen rikkomiseen.

Pidätämme oikeuden riitauttaa koko yt-prosessi.

__________________ ____________________ ________________________
Seppo Kenttäkumpu Alpo Kostamovaara Antero Raassina
SAK TU Ylemmät toimihenkilöt

© Kemijrven massaliike 2008. Last update:
January 02, 2020, 19:33. Powered by CMSimple. Login